Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez KADIMEX sp. z o.o. sp. k. (zwanego dalej: „KADIMEX” lub „Sprzedawca”) z siedzibą w Ząbkach, za pośrednictwem sklepu internetowego www.kadimex.com.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Kurier - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym lub wykorzystywany w celu zabezpieczenia danych osobowych klientów przez KADIMEX.
 5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby fizycznej.
 7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i Weryfikacji Konta Klienta.
 8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Domyślnie loginem pozwalającym na logowanie do Konta Klienta jest adres email podany podczas rejestracji.
 9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 12. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.kadimex.com.pl
 13. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 15. Weryfikacja Konta Klienta – proces potwierdzenia rejestracji polegający na otwarciu linku przesłanego na maila podanego podczas rejestracji Konta Klienta. Poprzez otworzenie linku klient akceptuje regulamin Sklepu Internetowego oraz zasady przetwarzania danych osobowych przez KADIMEX.
 16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a KADIMEXem.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. KADIMEX wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez osoby odwiedzające Stronę Sklepu Internetowego działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 3 Konto klienta

 1. W celu ułatwienia prowadzenia zakupów w Sklepie Internetowym, klient ma prawo założyć Konto Klienta.
 2. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 3. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Rejestracja polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza rejestracyjnego, wymagającego m.in. podania adresu e-mail oraz ustalenia hasła dostępu do konta. Proces Rejestracji kończy się Weryfikacją Konta Klienta.
 5. Na Koncie Klienta przechowywane będą dane osobowe klienta, które przetwarzane będą zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych KADIMEXu.
 6. Klient będzie mieć w każdej chwili możliwość zmiany danych osobowych zapisanych na swoim koncie.
 7. Na Koncie Klienta przechowywana będzie także historia transakcji klienta.

§ 4 Zamówienia

 1. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu mogą być składane przez Klientów 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z wyłączeniem czasu przeznaczonego na konserwację strony, podczas którego sklep będzie niedostępny.
 2. Podczas przerw konserwacyjnych w celu składania zamówień klient może kontaktować się z działem handlowym firmy KADIMEX, który pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 3. Zamówienie składa się poprzez dodanie produktów do koszyka oraz wypełnienie formularza zamówienia.
 4. Proces składania zamówienia kończy się dokonaniem płatności za pośrednictwem portalu Przelewy.24 lub w przypadku wybrania płatności „za pobraniem przy odbiorze” lub „gotówka” kliknięciem przycisku „Zamawiam”.
 5. Potwierdzeniem prawidłowego zakończenia procesu składania zamówienia jest wiadomość email wysłana na podane przez klienta konto email.

§ 5 Ceny

 1. Ceny podane w sklepie nie uwzględniają kosztów dostawy. Koszty dostawy mogą zostać doliczone po wybraniu przez klienta formy dostawy lub odbioru towarów.
 2. Ceny podawane w sklepie są uzależnione od kursów walut obcych i mogą podlegać codziennym wahaniom.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy jeżeli cena wprowadzona przez niego w sklepie będzie błędna, w szczególności jeżeli sprzedaż w danej cenie będzie powodować stratę finansową.
  1. W takim wypadku zaproponuje Klientowi nową, prawidłową cenę. Klient może ją przyjąć bądź odrzucić.
  2. W przypadku przyjęcia Klient ureguluje różnicę w płatności w sposób ustalony ze sprzedawcą.
  3. W przypadku odrzucenia, Sprzedawca zwróci wpłacone już pieniądze klientowi a umowa zostanie uznana za rozwiązaną. 

§ 6 Płatności

 1. Podczas wypełniania formularza zamówienia klient będzie mieć do wyboru formę płatności. Dostępne są następujące formy płatności:
  1. Płatność za pośrednictwem Przelewy24 – przelew, karta itp.
  2. Płatność za pobraniem przy odbiorze od kuriera.
  3. Płatność gotówką lub kartą przy odbiorze w sklepie stacjonarnym Kadimex.

§ 7 Dostawa

 1. Sklep realizuje dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Termin dostawy podany przy składaniu zamówienia jest terminem orientacyjnym. Sklep internetowy zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dotrzymania podanego terminu ale nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy osób trzecich (poddostawców, kurierów itp.) oraz z innych przyczyn niezależnych od siebie.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep internetowy prowadzi równolegle sprzedaż stacjonarną i istnieje ryzyko, że produkt, który podczas składania zamówienia był oznaczony jako „dostępny od zaraz”, w trakcie procesu składania zamówienia w sklepie internetowym zostanie sprzedany stacjonarnie, w związku z czym czas jego dostawy ulegnie wydłużeniu. W związku z powyższym klient zobowiązany jest do skontrolowania czasu przewidywanego czasu dostawy podanego w mailu potwierdzającym złożone zamówienie.
 4. KADIMEX zobowiązuje się poinformować klienta o wydłużonym czasie dostawy jeśli zmieni się on względem terminu podanego w potwierdzeniu zamówienia i podać przewidywany nowy termin. Klientowi przysługuje w takim wypadku, prawo do odstąpienia od umowy.
 5. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 6. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT lub paragon obejmujący dostarczane Towary.
 7. W przypadku gdy faktura lub praragon nie zostanie wysłany razem z przesyłką Klient wyraża zgodę na przesłanie go mailem w formie elektronicznej na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.

§ 8 Rękojmia, gwarancja i zwroty

 1. Sklep internetowy udziela rękojmi na zasadach opisanych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Towary sprzedawane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 3. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu w ciągu 14 dni na zasadach opisanych w Ustawie o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.
 4. Klient chcący skorzystać z przysługującego mu prawa do zwrotu lub rękojmi zobowiązany jest powiadomić sklep internetowy za pomocą wiadomości email, pisząc na adres sklep@kadimex.com.pl.

§ 9 Promocje

 1. W Sklepie Internetowym mogą się pojawić promocje na określone produkty.
 2. Promocje nie mają określonego terminu zakończenia i mogą zostać przerwane w dowolnym momencie, chyba, że ich termin zakończenia został określony w ofercie lub osobnym regulaminie promocji.

§ 10 Informacja o ofercie

 1. KADIMEX po uzyskaniu zgody klienta może informować go o swojej ofercie za pośrednictwem podanego przez klienta emaila.
 2. Klient może w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę. Cofnięcie udzielonej zgody musi odbyć się pisemnie za pomocą wiadomości email.

§ 11 Produkty w Sklepie Internetowym

 1. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym należy zawsze stosować zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zalecaniami producenta.
 2. KADIMEX nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub przez osoby nie posiadające odpowiednich umiejętności do korzystania z produktów oferowanych w Sklepie Internetowym oraz stacjonarnym.
 3. Klient zobowiązuje się nie stosować zakupionych w Sklepie Internetowym produktów do czynności niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.
 4. Ilustracje prezentowane w sklepie mają charakter pomocniczy i nie zawsze przedstawiają dokładnie taki produkt jak oferowany na danej karcie produktu. Przy doborze produktu należy się kierować przede wszystkim numerem katalogowym, nazwą produktu oraz jego opisem.

 § 12 Zamieszczanie komentarzy w sklepie

 1. KADIMEX może udostępnić klientom możliwość komentowania produktów na Stronie Internetowej Sklepu.
 2. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów pracowników ani właścicieli Sklepu i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 3. Klient umieszczający komentarze jest zobowiązany do zachowania zgodnego z prawem i dobrymi obyczajami oraz do nie, rozpowszechniania fałszywych treści.
 4. Zakazuje się promowania w komentarzach firm konkurencyjnych.
 5. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sklep Internetowy umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu, jak również w mediach społecznościowych i w innych materiałach promocyjnych sklepu.

§ 13 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Administracja Sklepu Internetowego powiadomiona o potencjalnym naruszeniu, podejmie działania mające na celu wyjaśnienie okoliczności i ewentualne usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 14 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane zgodnie z polityką ochrony danych osobowych KADIMEXu.
 2. Informacje na temat przetwarzania i przechowywania danych osobowych znaleźć można w "Klauzuli informacyjnej dla klientów, kontrahentów i współpracowników Kadimex sp. z o.o. sp. k."

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. KADIMEX ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zostało spowodowane na skutek działania siły wyższej.
  1. Poprzez siłę wyższą należy rozumieć w szczególności niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające dokonanie dostawy, klęski żywiołowe, choroby, epidemie, wojnę, zamieszki, ataki hakerskie i inne warunki uniemożliwiające należyte wykonanie umowy.
  2. Za siłę wyższą należy również uznać wycofanie danego produktu przez producenta z oferty lub wydłużenie przez niego czasu dostawy danego produktu co uniemożliwi należyte wywiązanie się z umowy. W takim wypadku KADIMEX zaobowiązuje się do zaoferowania rozwiązania alternatywnego w miarę możliwości w danym przypadku. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, KADIMEX ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 3. W żadnym wypadku KADIMEX nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 4. Strony wszelkich transakcji zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać spory polubownie, drogą pozasądową.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia drogą pozasądową, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę KADIMEXu.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 8. Wszystkie zamówienia przyjęte przez KADIMEX do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.07.2021.